Statystyki
Użytkowników : 27
Artykułów : 73
Zakładki : 6
Odsłon : 388982
Home Przepisy Prawo Zabytkowym autem do ślubu?

Zabytkowym autem do ślubu?

Rozważania na tematy różne  …

Czy w związku ze zmianą ustawy o transporcie drogowym będzie można pojechać jeszcze zabytkowym autem do ślubu? Przyjrzyjmy się zapisom ustawowym…
USTAWA
z dnia 4 lutego 2011 r.
o zmianie ustawy o transporcie drogowym
(Dz. U. z dnia 7 marca 2011 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w art. 6:
a)  po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
"2a.  Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przeprowadzenie.
2b.   W komisjach egzaminacyjnych nie mogą uczestniczyć osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego taksówką.",
b)  w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3)  miasto stołeczne Warszawę.",
c)  uchyla się ust. 6 i 7;
2)   w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
"c)  odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,";
3)   w art. 18 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
"4a.  Przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą.
4b.   Dopuszcza się przewóz okazjonalny pojazdami zabytkowymi niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a.";
4)   w art. 24:
a)  ust. 1-6 otrzymują brzmienie:
"1.  Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1)   oznaczenia przedsiębiorcy;
2)   siedziby i adresu przedsiębiorcy.
2.   Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:
1)   przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków;
2)   zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym.
3.   Zezwolenie wygasa w razie:
1)   zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6;
2)   upływu terminu określonego w zezwoleniu;
3)   wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1.
4.   Zezwolenie cofa się w razie:
1)   cofnięcia licencji;
2)   naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu;
3)   niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;
4)   odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.
5.   W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.
6.   Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia.",
b)  po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
"6a.  Przepisy ust. 1-6 nie dotyczą zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b.";
5)   w art. 92a w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
"4)  polegające na wykonywaniu przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b";
6)   w załączniku do ustawy, w tabeli po lp. 2.9 dodaje się lp. 2.10 w brzmieniu:
2.10.    Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b    15 000
Art. 2. Termin na przeprowadzenie egzaminów, co do których wnioski o ich przeprowadzenie złożone zostały przed dniem wejścia w życie ustawy, liczy się od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 3. Przedsiębiorcy wykonujący do dnia wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie przewozu okazjonalnego mogą ją wykonywać, na dotychczasowych zasadach przez okres określony w licencji, nie dłużej jednak niż w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______
1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 30, poz. 151.

Tyle ustawa ...
Po analizie dokumentu, myślę, że jest to nadal możliwe  - ust. 4b „Dopuszcza się przewóz okazjonalny pojazdami zabytkowymi niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a." ( ust.4a. mówi, że ” Przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą”)
Autem zabytkowym nadal będzie można wozić pasażerów, nawet gdy nie jest on przystosowany do przewozu ponad siedmiu osób z kierowcą.
Na przewóz osób konieczna będzie licencja, chyba że pojazd będzie przystosowany do przewozu ponad siedmiu osób łącznie z kierowcą – przewiduje nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Dlatego zmian nie muszą się obawiać kierowcy, którzy wożą małymi busami pasażerów z jednej miejscowości do innej lub podwożą turystów na szlaki górskie. W pozostałych przypadkach zarobkowy przewóz osób bez licencji (np. zwykłym samochodem osobowym) będzie zabroniony. W dodatku za złamanie prawa będzie groziło 15 tys. zł kary. Na szczęście  ustawodawca dał
przewoźnikom rok na zrobienie licencji.

 
Popieram Oldtimery